• Απασχολημένο

  • support@offshorecompany.gr

  • Καθημερινά : 09.00 - 18.00

Εταιρική λογιστική διαχείριση

Εταιρική λογιστική και έλεγχος

Το να συμβαδίζετε με τα αλλοδαπά λογιστικά καθεστώτα και κανονισμούς για την εξωχώρια εταιρεία σας (offshore company) μπορεί να είναι πραγματικός πονοκέφαλος. Γιατί, λοιπόν, να μην αναθέσετε εξωτερικά την εταιρική λογιστική, τον έλεγχο και την χρηματοοικονομική διαχείρισή σας σε μας;

Οι επαγγελματίες, τοπικά εξουσιοδοτημένοι εταιρικοί λογιστές και ελεγκτές μας θα διασφαλίσουν ότι οι λογαριασμοί της εξωχώριας εταιρείας σας είναι απόλυτα πλήρεις και ακριβείς, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Οι υπηρεσίες εταιρικής λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου περιλαμβάνουν:

  • Κατάρτιση επακριβών και περιεκτικών χρηματοοικονομικών αρχείων (σε πολλαπλά νομίσματα, όπως απαιτείται), και διασφάλιση ότι αυτά τηρούνται ασφαλώς.
  • Κατάρτιση εταιρικών λογαριασμών για την εξωχώρια εταιρεία σας επί τριμηνιαίας βάσης και υποβολή αυτών στις κατάλληλες αρχές.
  • Κατάρτιση δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως απαιτείται, και υποβολή αυτών στις αρχές.
  • Διεξαγωγή ελέγχων και κατάρτιση εκθέσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ΔΠΧΠ, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

Εάν ψάχνετε για υπηρεσίες εμπειρογνώμονα, επαγγελματικές εταιρικές υπηρεσίες ή την ίδρυση Κυπριακής offshore εταιρείας σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο info@offshorecompany.gr.

Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved | OffshoreCompany.Gr